Monitorim dhe Konsulencë Mjedisore

Konsulencë Mjedisore

 • VNMS, ESMP dhe Vlerësim Strategjik Mjedisor;
 • Studime Strategjike social-ekonomike;
 • Përgatitja dhe aplikimi i dokumentacionit për tu pajisur me leje mjedisore dhe licensë mjedisore.
 • Konsulencë për procedurën e rishikimit të lejeve ekzistuese;
 • Konsulencë tekniko-ligjore për të përzgjedhur alternativën më të mirë për projektin;
 • Konsulencë për menaxhimin e mbetjeve;
 • Plan rehabilitimi për zonat e shfrytëzuara dhe për zonat e kontaminuara;
 • Organizimi i konsultimeve me publikun;
 • Plani i angazhimit të grupeve të interesit dhe Regjistri i Menaxhimit të Ankesave;
 • Konsulencë në përmbushjen/zbatimin e kushteve të vendosura për lejen Mjedisore;
 • Hartimi i Raporteve të Monitorimit Mjedisor, Studimeve të Fizibilitetit dhe Vlerësimit të Riskut.
 • Identifikimi i habitateve dhe florës përkatëse bazuar në IUCN;
 • Vlerësim ekologjik i kushteve ujore (lumenj dhe liqene);
 • Përgatitja e Planeve HSE;

Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social

 • Analiza e gjendjes ekzistuese të mjedisit natyral, për median mjedisore (ujë, ajër, natyrë, tokë);
 • Analiza e gjendjes ekzistuese të mjedisit njerëzor (social, historik, ekonomik), si dhe ndikues ekzistues të rëndësishëm;
 • Identifikimi dhe vlerësimi i alternativave në përputhje me kriteret e propozuara mjedisore;
 • Pjesëmarrja në zhvillimin e projektit që ka ndikimin më të vogël negativ në mjedis dhe optimizimi i alternativave të zgjiedhura;
 • Vlerësimi i ndikimit në mjedis për alternativat e zgjedhura bazuar në metodologji të provuara;
 • Implementimi i matjeve zbutëse në mënyrë që të zvogëlohen më tej ndikimet negative në mjedis.

Asistencë Teknike dhe Mbështetje për Politikat Mjedisore

Stafi i kualifikuar i kompanisë përfshin inxhinierë të të gjitha profileve. Pjesë e skemës organizative janë dhe kimistë, punonjës social, burimet njerëzore, ekspertë ligjorë dhe financiar. Stafi përmban më shumë se 70 punonjës. GR Albania ka një eksperincë të gjerë në Fushën Mjedisore në përputhje me standarded kombëtare dhe të BE, spas kërkesave të klientit.

 

Qëllimi i Planit të Përfshirjes së Investitorit është të përmirësojë dhe lehtësojë vendimmarrjen dhe të krijojë një atmosferë mirëkuptuese që përfshin në mënyre aktive njerëzit e lidhur me projektin dhe palë të tjera dhe të ofrojë për këto grupe mundësinë për të prezantuar opinionet e tyre që mund të influencojnë vendimet në projekt. Përfshirja në komunitet është thelbësore në zhvillimin e projekteve që marrin plotësisht në konsideratë ndikimet sociale, ekonomike, mjedisore dhe ndikime të tjera dhe minimizojnë efektet në komunitet dhe mjedis. Konsultimi me Publikun është një aspekt i rëndësishëm i përfshirjes së komunitetit, pasi ata kanë mundësinë të shprehin mendimin e tyre në lidhje më projektin e ri ose ekzistues.

 

Menaxhimi i Mbetjeve: Gjatë gjithë ketyre viteve eksperiencë, GR Albania ka realizuar shumë projekte që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke vlerësuar dhe propozuar teknika moderne dhe në përputhje me Standarded Europiane. Objektivi ynë është të sjellim zgjidhjen më të mirë për menaxhimin e mbetjeve për kompanitë që gjenerojnë mbetje dhe për kompanitë që kanë si qëllim menaxhimin e tyre. Ky menaxhim përfshin ekspertizë për mbetjet e ngurta urbane/industriale, si edhe për mbetjet e lëngshme (ujërat e zeza, sistemet e kullimit të ujërave, ujërat gri etj.)

Menaxhimi i Ndotjeve

Stafi i kualifikuar i GR , i cili përmban inxhinerë, ekspertë, punonjës social etj., është në shërbim të klientëve, i përkushtuar thellësisht për të plotësuar kërkesat e tyre dhe për të garantuar cilësinë e shërbimit të ofruar. GR Albania ka eksperiencë të konsiderueshme në fushat e mëposhtme:

 • Vlerësim dhe Menaxhim i pikave të lëvizshme dhe jo të lëvizshme të ndotjeve në ajër, tokë, ujë dhe ekosistem;
 • Propozim Teknik për reduktimin e ndotjeve në mjedis;
 • Zhvillimi i planit të rehabilitimit për zonat e ndotura;
 • Investigimi dhe vlerësimi i ndotësve toksik dhe të rrezikshëm.

Monitorim Mjedisor dhe Laboratori Mjedisor

Suksesi i shërbimeve tona mjedisore mbështetet shumë nga Laboratori ynë i brendshëm i Certifikuar sipas standardit ISO. Ky është një nga laboratorët e parë të testimeve mjedisore në Shqipëri, i akredituar që prej vitit 2014. Laboratori ynë ofron shërbimet e tij në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi dhe Maqedoninë e Veriut, për klientë privatë dhe institucione publike. Ne sigurohemi që të përmbushim standardet më të fundit përmes trajnimit të vazhdueshëm të stafit tonë teknik, investimeve në teknologji inovative, kalibrimit periodik të pajisjeve, përdorimit të reagentëve të prodhuar nga kompani të certifikuara dhe përdorimit të materialeve të certifikuara të referencës. Kjo është ajo që garanton paanshmërinë dhe besueshmërinë e rezultateve.

 

Shërbimet tona:

 • Kampionim (ujë, dhera, mbetje, ajër, emetime stacionare);
 • Analiza të ujërave dhe të dherave;
 • Analiza të mbetjeve dhe klasifikimi i tyre;
 • Monitorim i cilësisë së mjedisit (afatgjatë dhe i vazhdueshëm);
 • Shërbime Ekotoksikologjike;
 • Teste RoHS dhe REACH;
 • Vlerësime dhe rishikime shkencore;
 • Monitorimi i shkarkimeve në mjedis (ajër, ujë dhe tokë);
 • Auditim mjedisor i zonës së zhvillimit të projektit;
 • Monitorim i mjedisit në vendin e punës;
 • Monitorimi i hapësirave të kufizuara;
 • Monitorimi i ndotësve në ajer (kancerogjen/mutagjen, asbestos etj.);
 • Evidentimi i pikave sensitive me qëllim hartimin e planit për përmirësimin, parandalimin dhe shmangien e ndikimeve të mundshme;
 • Zbatimi i kushteve të lejes së mjedisit që lidhen më monitorimin;
 • Përcaktimi i fushës elektro-magnetike;
 • Analizimi i emetimeve në ajer dhe i cilesisë së ajrit;
 • Përgatitja e Programit të Monitorimit (komponentët, stacionet, frekuencat etj.)
Jeni të interesuar për një kuotë, ose keni ndonjë pyetje specifike lidhur me projektin tuaj në të cilin ne mund të ndikojmë pozitivisht? Ndihuni të lirë të përdorni formularin tonë të kontaktit ose të na kontaktoni përmes mediave tona sociale. Do ju kthejmë përgjigje brenda 48 orëve.
Na Kontaktoni
Suksesi i biznesit tonë është themeluar mbi përkushtimin ndaj vlerave të caktuara:
Njerëzit

Ekspertiza, pasioni dhe lidershipi i njerëzve tanë të talentuar bëjnë të mundur suksesin tonë. Ne respektojmë dhe inkurajojmë idetë, diversitetin dhe kulturën e punonjësve tanë.

Klientët

Ne jemi të përkushtuar ndaj klientëve tanë dhe vendosjes së një standardi në industri për shërbime dhe oferta. Ne marrim përgjegjësi për zgjidhjen e problemeve të klientëve tanë dhe për parashikimin e mundësive të reja.

Ekselenca

Ne besojmë në ofrimin e ekselencës së palëkundur në çdo gjë që bëjmë.

Integriteti

Ne ruajmë gjithmonë përkushtimin tonë ndaj sjelljes në mënyrë etike dhe me integritet në çdo gjë që bëjmë çdo ditë të vitit.

Siguria

Ne jemi një kompani që vendos sigurinë të parën. Ne jemi të gjithë përgjegjës për të mbajtur veten dhe kolegët të sigurtë dhe për të ofruar punë të sigurtë ndaj klientëve tanë.

Inovacioni

Ne e diferencojmë kompaninë tonë duke sfiduar veten për të zbuluar rrugë të reja dhe më të mira për ofrimin e ekspertizës sonë nëpërmjet zgjidhjeve inovatore që i lejojnë çdo klienti të realizojë vizionin e tij.